Loading...

MJESEČNI VEZ

22 aci marine hrvatska slika

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB

Vez za brod jest stalna struktura na koju se privezuju plovila. Vezove za brod dijelimo na vezove u moru te suhe vezove koje služe za čuvanje i održavanje plovila na kopnu. Vezovi za brod u moru najčešće su fiksirani vezovi u marinama, lukama ili plutajući vezovi odnosno sidrišta i bove. Plovilo se osigurava na vez kako bi spriječio slobodno kretanje broda na vodi. Sidrišni vez fiksira položaj broda u odnosu na točku na dnu plovnog puta bez spajanja plovila na obalu. Suhi vezovi su u većini slučajeva smještene unutar marina ili u blizini iste. ACI marine nude mogućnost mjesečnog veza i u moru i na kopnu suhe vezove.

Mjesečni vez u moru

U ACI marinama mjesečni vez u moru možete naći u 22 marine, ali valja pripaziti na sezonske marine i sidrišta koja su otvorena tokom trajanja sezone (od 31.ožujka do 31.listopada). Cijena mjesečnog veza ovisi o duljini plovila, periodu u kojem se mjesečni vez rezervira te marine u kojoj se nalazi. Usluga mjesečnog veza naplaćuje se temeljem dužine preko svega. Dužinom preko svega smatra se ukupna dužina plovila od najisturenije pramčane točke do najisturenije krmene točke, mjerena po središnjoj dužini plovila (uključujući i izdanke poput krmene platforme i pramčane grede – baštuna). ACI zadržava pravo provjere dužine plovila te obračuna cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama (dužina preko svega ).

Mjesečni vez na kopnu

U ACI marinama mjesečni vez na kopnu možete naći u većini marina, izuzeci su szonske marine ili sidrišta koja nisu otvorena cijele godine. Cijena mjesečnog veza ovisit će o duljini plovila, godišnjeg perioda u kojem želite rezervirati mjesečni vez za vaše plovilo te marine u kojoj želite rezervirati godišnji vez. Uslugu mjesečnog veza ACI marine naplaćuju temeljem dužine preko svega. Dužina preko svega jest ukupna dužina plovila od najisturenije točke na pramcu do najisturenije točke na krmi, koja se mjeri po središnjoj dužini plovila koja uključuje izdanke poput pramčane grede i krmene platforme.Pri naplati, ACI zadržava pravo provjeriti dužinu plovila te obračunati cijenu prema utvrđenim stvarnim dimenzijama do kojih je došlo premjerom.

U cijenu mjesečnog veza za brod u moru ili na kopnu uključene su sljedeće usluge:

  • nadgledanje plovila
  • korištenje sanitarija i tuševa

Ova se usluga plaća unaprijed. Po isteku mjesečnog veza plovilo je dužno napustiti marinu najkasnije idući dan do 14 sati.